ANBI gemeente/kerkrentmeesters ANBI gemeente/kerkrentmeesters
ANBI informatiepagina (gemeente)
De Protestantse Gemeente te Heiloo is een gemeente van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als ANBI kent de kerkelijke gemeente bepaalde fiscale voordelen. Om de ANBI-status te kunnen behouden is de kerkelijke gemeente  verplicht een aantal zaken te publiceren. Met het weergeven van onderstaande informatie wordt aan deze publicatieplicht voldaan.
Naam van de ANBI:  De Protestantse Gemeente te Heiloo
RSIN nummer:          002700396
Postadres:                Postbus  180

                               1850 AD  Heiloo
E-mail:                      scriba@pknheiloo.nl    
           
Doelstelling
De doelstelling van een gemeente binnen de PKN is weergegeven in artikel IV eerste lid van de Kerkorde van de PKN.  De volledige tekst van dit artikel luidt als volgt:
Artikel IV
1. De gemeente, daartoe begenadigd door de Geest, is geroepen tot de dienst aan het Woord van God in de prediking van het Evangelie en de viering van doop en avondmaal in de openbare eredienst, in de dienst van de gebeden, in de missionaire arbeid, in het diaconaat, in de herderlijke zorg, in de geestelijke vorming en ook in alle andere arbeid tot opbouw van het lichaam van Christus.
Dit artikel verwoordt dat de plaatselijke kerkelijke gemeente de opdracht heeft om:
  • In de kerkdiensten de christelijke boodschap te verkondigen, de doop te bedienen en het avondmaal te vieren;
  • De Christelijke boodschap ook buiten de kerkelijke gemeente uit te dragen;
  • Steun te verlenen aan diegenen, die steun nodig hebben, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd;
  • Gemeenteleden te laten omzien naar elkaar;
  • Verdieping in de kennis van het Christelijk geloof aan te bieden
  • De kerk te laten groeien en bloeien.
De gemeente heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan 
a)      Het werk dat de instelling doet
Hiervoor wordt verwezen naar informatie elders op deze website en naar het beleidsplan
b)      De manier waarop de instelling geld werft
De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn
            i.           De geldelijke bijdragen van leden in de vorm van de vaste vrijwillige bijdrage,                                                collecteopbrengsten en overige giften;
            ii.          De opbrengsten van beleggingen van het eigen vermogen
            iii.         Subsidies
            iv.         Opbrengsten van geld-wervende acties
            v.          Opbrengsten uit de verhuur van de kerkgebouwen en pastorieën

c)       Het beheer van het vermogen van de instelling
–        Zie hiervoor het vastgestelde financiële beleidsplan 
d)      De besteding van het vermogen van de instelling
–        Zie hiervoor het vastgestelde financiële beleidsplan
 
Samenstelling bestuur
De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat op dit moment uit 14 leden, t.w. 3 pastores, 2 ouderlingen, 4 ouderlingen-kerkrentmeester en 5 diakenen. Uit de ouderlingen worden een voorzitter en een secretaris (scriba) gekozen.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art. 8). 
De vermogensrechtelijke aangelegenheden  van de gemeente , met uitzondering van diaconale aangelegenheden, worden verzorgd door het College van kerkrentmeesters.
 Het College van kerkrentmeesters telt 8 leden waarvan er minstens 6 ouderling zijn. Uit het college worden een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen.

Beloningsbeleid
1. De predikant wordt bezoldigd overeenkomstig de landelijke generale regeling rechtspositie predikanten;
2. De cantor-organist is in loondienst bij de gemeente;  de arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de landelijke     generale regeling rechtspositie kerkelijk medewerkers en de actuele arbeidsvoorwaardenregeling PKN;
3. De schoonmaakster is in loondienst volgens algemeen geldende voorwaarden.
4. De kerkenraadsleden en overige bestuurders verrichten hun werk als vrijwilliger en ontvangen hiervoor geen vergoeding; wel kunnen aantoonbaar gemaakte onkosten vergoed worden.
5. Kerkmusici-vrijwilligers hebben aanspraak op de vrijwilligersvergoeding, zoals deze door de PKN met de belastingdienst is overeengekomen.


Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten
Hiervoor wordt verwezen naar informatie elders op deze website.

Financiële verantwoording
Klik hier voor de meest actuele financiële gegevens
terug